Dyrektorzy ds. informatyki mogą zostać zmuszeni do ponownego przemyślenia swoich planów strategicznych z powodu zmian w strategiach biznesowych przedsiębiorstw. Pytanie brzmi, w jakim stopniu?

Nie wszystkie strategie i plany firm przetrwają pandemię COVID-19. Wybuch pandemii doprowadził do zmian w większości organizacji, a CIO i inni liderzy technologiczni muszą określić czy i w jaki sposób stworzyć nowy plan strategiczny dla IT i ponownie skalibrować jego wykonanie.

Biorąc pod uwagę szybko zmieniające się warunki, starsi liderzy biznesowi coraz częściej stosują strategie adaptacyjne w celu określenia długoterminowego kierunku rozwoju przedsiębiorstwa. W ślad za nimi idą funkcjonalne plany strategiczne, zawierające plan działań i inwestycji niezbędnych do osiągnięcia celów określonych w strategii. Dla większości CIO nadszedł czas, aby zastanowić się nad ponowną kalibracją tych planów.

Joanne Kopcho, wiceprezes ds. analizy w amerykańskiej firmie analityczno-badawczej Gartner, twierdzi: "Po pierwsze, należy określić wpływ zmian w strategii na istniejący plan strategiczny w dziedzinie IT. Dopiero po ustaleniu, czy wpływ ten jest znikomy, niewielki, duży, czy krytyczny można określić, czy należy odświeżyć lub zaktualizować plan, czy też całkowicie go zrekalibrować".

Jak bardzo zmieni się strategia biznesowa?

W początkowej reakcji na pandemię wiele przedsiębiorstw musiało wstrzymać pewne działania lub wdrożyć tymczasowe rozwiązania w bardzo krótkim czasie. W miarę jak organizacje przechodzą od reakcji na pandemię do odbudowy i odnowy, starsi liderzy decydują, czy cofnąć te początkowe zmiany, czy też wzmocnić je w dłuższej perspektywie czasowej.

Jest mało prawdopodobne, by wywołane pandemią zmiany mogły zostać odwrócone. Ankieta przeprowadzona przez Gartner Board of Directors wykazała, iż siedmiu na dziesięciu dyrektorów zarządu uważa, że COVID-19 już przyspieszył realizację cyfrowych inicjatyw biznesowych. Przyspieszenie to prawdopodobnie będzie miało trwały i znaczący wpływ na strategie firm.

Nawet w tych niestabilnych warunkach starsi liderzy potrzebują formalnej, długoterminowej strategii. Powinna ona określać co przedsiębiorstwo zrobi, aby konkurować i odnosić sukcesy na wybranych przez siebie rynkach lub – w przypadku sektora publicznego – co agencja zrobi, aby zrealizować swoją misję.

Zainicjowanie, aktualizacja lub odświeżenie strategicznego planu informatycznego

Stosując podejście oparte na liście kontrolnej Gartnera, CIO mogą określić w jakim stopniu strategiczne działania, zasady i wskaźniki zmieniły się w odpowiedzi na kryzys. Lista kontrolna zawiera szereg pytań, które mają być dla CIO wskazówką przy ponownym rozważaniu lub powracaniu do zmian w istniejących planach strategicznych, np:

·       Czy w początkowej reakcji na kryzys zbudowaliśmy lub nabyliśmy jakieś nowe lub tymczasowe zdolności, których już nie potrzebujemy lub które należy utrwalić?

·       Czy nastąpiły zmiany w celach biznesowych, które muszą znaleźć odzwierciedlenie w zasadach strategicznych? Czy zmiany wpłynęły na model biznesowy lub rynki?

·       Czy nastąpiły zmiany, które wpływają na równowagę kosztów, ryzyka i wartości?

W miarę jak CIO wypełniają listę kontrolną, odpowiedzi pomagają określić stopień wymaganej rekalibracji, w oparciu o te czynniki:

·       Krytyczna zmiana może wymagać nowego strategicznego planu informatycznego zbudowanego od podstaw.

·       Duża zmiana prawdopodobnie będzie wymagała przebudowy kluczowych elementów planu.

·       Drobna zmiana oznacza dostosowanie istniejącego planu.

·       Brak zmiany oznacza kontynuację realizacji istniejącego planu w sposób pierwotnie przewidziany.

Kalibrowanie strategicznych planów IT na dzień dzisiejszy i na przyszłość

Zakres zmian i rekalibracji dla planu strategicznego IT może się różnić w zależności od organizacji. Dodatkowe czynności związane z ponowną kalibracją mogą wymagać jednego lub wszystkich tych działań:

Zmiana priorytetów i rozwiązanie konfliktów, np. określenie, które inicjatywy należy zatrzymać, wstrzymać lub rozpocząć.

Przywrócenie zaangażowania i komunikacji, np. określenie nowych priorytetów w całej organizacji.

Zatwierdzenie planu strategicznego.

CIO powinni ustanawiać punkty kontrolne, aby kontynuować ponowną kalibrację w miarę rozwoju warunków i trendów cyfrowych. Tendencja przyspieszonej cyfryzacji nakłada wyjątkowe wymagania na strategie firm.

W przyszłości organizacje powinny stosować cyfrowe rozwiązania biznesowe do szeregu działań: od zaspokajania potrzeb klienta, przez budowanie elastycznej siły roboczej o szerokich umiejętnościach, procesów, bazy informacji i autonomii, po elastyczność w obliczu problemów. Ostatecznie plan strategiczny IT musi być elastyczny nie tylko wobec zmieniającej się strategii, ale także wobec planów, jak i całkowicie nieprzewidzianych okoliczności.


RaiBay - Polish Online Auction for Tech Talents

Follow us: Linkedin, Facebook, Twitter :)

Join us at raibay.com and/or check our choosen job openings https://www.raibay.com/positions