Sztuczna inteligencja jest jednym z najbardziej dominujących tematów wśród rekruterów. Technologie oparte na sztucznej inteligencji umożliwiają lepszą analizę, przewidywanie i diagnozowanie, co pomaga zespołom HR podejmować lepsze decyzje.

SI staje się coraz bardziej zaawansowana, a jej zdolność do analizowania, przewidywania i diagnozowania szybko się poprawia. Sztuczna Inteligencja jest obecnie stosowana w większości obszarów biznesowych. Czy to w sprzedaży, marketingu lub HR, każdy stos technologiczny jest napędzany sztuczną inteligencją. Sztuczna inteligencja jest jednym z najpopularniejszych tematów wśród rekruterów. Technologie oparte na SI mogą lepiej analizować, przewidywać i diagnozować, aby pomóc zespołom HR w podejmowaniu lepszych decyzji.

Jako główny specjalista HR w każdej organizacji, konieczne jest, aby CHRO rozumiał, w jaki sposób ta technologia wpływa na wszystkie procesy HR w organizacji. Oto pięć najważniejszych rzeczy, które dyrektorzy działu kadr powinni wiedzieć na temat sztucznej inteligencji:

1. Sztuczna inteligencja usprawnia proces rekrutacji

Szukanie pracownika najczęściej obejmuje czasochłonne przeszukiwanie LinkedIn, umieszczanie ogłoszeń o pracy w Internecie lub udział w targach pracy, jednak w dalszym ciągu największym wyzwaniem w pozyskiwaniu talentów pozostaje skuteczna i sprawna weryfikacja CV.

Główną zaletą sztucznej inteligencji w tym obszarze jest fakt, iż może ona zautomatyzować powtarzalne zadania, zwiększając tym samym efektywność rekruterów i innych pracowników działu HR. SI pomaga zlokalizować najbardziej utalentowane osoby, co sprawia, że organizacje szybko i skutecznie pozyskują kandydatów. Ponadto, ze względu na fakt iż to maszyna, a nie człowiek, odpowiada za analizę danych zawartych w dokumentach aplikacyjnych, z procesu rekrutacji wyeliminowane zostają wszelkie uprzedzenia. Zespół rekrutacyjny otrzyma jedynie informacje o umiejętnościach danej osoby, a nie to jak się nazywa, skąd pochodzi i gdzie chodziła do szkoły.

Podsumowując, gdy pracownicy HR będą mogli sprawniej weryfikować nadesłane CV, wyeliminowane zostaną uprzedzenia, a możliwość przewidywania, czy dana osoba nadaje się na dane stanowisko się zwiększy, proces rekrutacji zostanie znacznie usprawniony, a to wszystko dzięki zastosowaniu sztucznej inteligencji.

2. Sztuczna inteligencja pomaga zatrzymać pracownika

Tak jak narzędzia AI mogą pomóc przewidzieć, czy ktoś będzie dobrze pasował do danej roli, tak samo mogą one również przewidzieć, czy obecny pracownik planuje zrezygnować z pracy. Dzięki większej ilości analizowanych danych, pracodawcy mogą lepiej zrozumieć jaki jest stosunek pracowników do ich pracy i lepiej ocenić, czy zamierzają pozostać w organizacji. Sztuczna inteligencja umożliwia pracodawcy zidentyfikowanie obszarów niezadowolenia pracowników i ich przyczyn.

Kiedy organizacja posiada jasne dane na temat tego, co motywuje daną osobę, z czego czuje się niezadowolona i jakie są jej aspiracje zawodowe, istnieje możliwość znalezienia bardziej odpowiedniej roli w obrębie organizacji. Retencja polega na zapewnieniu utalentowanym pracownikom możliwości wykonania kolejnego kroku w swojej karierze w danej firmie, a sztuczna inteligencja może pomóc to osiągnąć.

3. Zadaniowe podejście do pracy

Oprócz tego, że sztuczna inteligencja pozwala szybciej analizować profil kandydatów, można ją również zastosować do usprawnienia wielu innych procesów w całej firmie, takich jak zarządzanie. W takim miejscu pracy zarządzanie wynikami pracownika poprzez mierzenie wykonanych zadań  nie ma sensu. Zamiast tego, firmy będą potrzebowały nowego modelu do oceny wyników i zarządzania pracą. Innymi słowy, CHRO musi zarządzać zdolnością swoich pracowników do tworzenia wartości, a nie do wykonywania zadań.

Pensje i inne formy wynagradzania pracowników będą musiały odzwierciedlać zmieniającą się wartość zadań w całym schemacie organizacyjnym. Gdy niektóre zadania są już wykonywane częściowo przez sztuczną inteligencję, pewne koszty mogą zostać zredukowane, natomiast wartość, jaką pracownicy wnoszą do pozostałych zadań, wzrasta. Te zadania zwykle wymagają umiejętności intelektualnych i wnikliwości, czyli czegoś, z czym sztuczna inteligencja nie radzi sobie tak dobrze jak człowiek.

4. Konieczność przeszkolenia pracowników

O sztucznej inteligencji mówi się często w kategoriach utrudniania pracy. Powszechnie uważa się, że narzędzia SI zastąpią pracę osób wykonujących zadania związane z pracą zawodową. Rzeczywistość będzie jednak bardziej zróżnicowana.

Jak wynika z badań przeprowadzonych przez Brookings Institution, stanowiska „wykwalifikowanych” pracowników umysłowych będą szczególnie narażone na zakłócenia w pracy ze strony sztucznej inteligencji. Ponadto, sztuczna inteligencja wpłynie również na życie zawodowe osób na stosunkowo dobrze opłacanych stanowiskach menedżerów, kierowników i analityków. Nie będzie ona miała jednak większego wpływu na pracowników niższego szczebla. Oznacza to, że wiele firm będzie musiało gruntownie przekwalifikować swoich pracowników. Dzięki temu firmy będą mogły zastosować sztuczną inteligencję do zadań, w których sprawdzi się ona najlepiej, a ludzi oddelegować do zadań, w których to oni będą lepsi od SI. Takie przekwalifikowanie będzie musiało skupić się na  umiejętnościach miękkich, zdolności adaptacyjnych, krytycznym myśleniu, współczuciu i samoświadomości.

5. Człowiek kluczem do sukcesu

Podstawowe idee humanistyczne, takie jak samoświadomość, współczucie i samopoznanie, są fundamentem ludzkiej wielkości i staną się podstawą pracy w gospodarce napędzanej przez SI. Rozwijanie tych cech u pracowników będzie zadaniem CHRO. Podobnie to na nich będzie spoczywać odpowiedzialność za to, aby technologie firmy nie zdominowały ludzkiego pierwiastka w firmie.

Ponieważ technologia staje się coraz bardziej zakorzeniona w pracy, należ zbadać ją pod kątem uczciwości i sprawiedliwości. Organizacje powinny zastanowić się, czy zastosowanie przez nie technologie zmniejszają lub zwiększają uprzedzenia i dyskryminację, jakie posiadają procedury do ochrony danych swoich pracowników; czy decyzje podejmowane w oparciu o technologię są przejrzyste i zasadne, oraz jaka jest polityka firmy dotycząca pociągania pracowników do odpowiedzialności za skutki podjęcia takich decyzji.

To w tym miejscu spotykają się interesy menedżerów ds. kadr oraz menedżerów ds. technologii. Będą oni musieli opowiadać się za środowiskami decyzyjnymi skoncentrowanymi na człowieku, aby współczucie, empatia, ciekawość i samoświadomość pracowników mogły być wykorzystywane na równi z nowoczesną technologią. Rola CHRO będzie zatem stawała się coraz ważniejsza wraz z ewolucją sztucznej inteligencji. Ponieważ rutynowe zadania wchodzą w zakres algorytmu, podstawowe cechy ludzkie zespołu HR i jego zdolność do podejmowania świadomych decyzji będą tym, co napędza wartość biznesową.


#sztucznainteligencja #HR #employeemanagement #wydajnosc #rekrutacja

RaiBay - Polish Online Auction for Tech Talents

Follow us: Linkedin, Facebook, Twitter :)  

Join us at raibay.com and/or check our choosen job openings https://www.raibay.com/positions